Jump to content

Պնդութիւն

Պնդութիւն, տեղի կ'ունենայ երկու ձեւերով՝ սուր (acute) պնդութիւն, որ կը պատահի անակնկալօրէն եւ կը տեւէ քանի մը օր եւ մնայուն (chronic) պնդութիւն, որ երկարատեւ է եւ տեղի կ'ունենայ ընդհատումներով:

Սուր (acute) պնդութիւն[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Սուր պնդութիւնը կը յառաջանայ աղիքային անակնկալ մասնակի կամ ամբողջական խցումով, որուն պատճառներն են՝

 • Հաստ աղիքի մկաններու անակնկալ եւ սուր կծկում ու պրկում.
 • Սուր աղեթափութիւն (hernia).
 • Գլխու, ուղեղի եւ ողնահարի հարուած-վնաս.
 • Որովայնամաշկի բորբոքում (peritonitis).
 • Ընդհանուր զգայազրկում (general anasthesia).
 • Ճամբորդութիւն.
 • Սուր ջրանուազում (dehydration).

Մնայուն (chronic) պնդութիւն[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Երկարատեւ-մնայուն պնդութիւնը կը յառաջանայ հետեւեալ հիւանդագին երեւոյթներով՝

Հաստ աղիքներու հանգրուանին[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Հաստ աղիքի մկաններու կծկումներու եւ շարժումներու երկարատեւ դանդաղում եւ տկարացում: Ան կը տեսնուի որեւէ տարիքի, առաւելաբար՝

 • Տարեցներու մօտ.
 • Անկողինի դատապարտուած հիւանդներու մօտ.
 • Նստակեացներու եւ անշարժներու մօտ.

Դեղեր[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Որոշ դեղերու գործածութիւն, ինչպէս՝

 • Ցաւազրկումի (analgesic), զգայազրկումի (anasthetic) դեղեր՝ morphine codeine.
 • Հակա-թթուութեան դեղեր (antacids), որոնք կը պարունակեն aluminium եւ կիր.
 • Հակաընկճուածութեան (antidepressant) եւ հակացնցումի (anticonvulsive) դեղեր
 • Մեծ քանակութեամբ բուժական (medical) երկաթի գործածութիւն.
 • Լուծողականներու երկարատեւ գործածութիւն.

Զանազան[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Մարմնական զանազան հիւանդութիւններ,

 • Ենթաւահանագեղձութիւն (hypothyroidism).
 • Գերկիրութիւն (hypercalcemia).
 • Երիկամներու աշխատանքի երկարատեւ տկարութիւն (uremia).
 • Ուղեղա-ողնահարային խանգարումներ.
 • Շաքարախտ.
 • Երկարատեւ աղեթափութիւն.
 • Աղիքներու ծուլութիւն եւ ջղագրգիռ հաստ աղիք (spastic colon).
 • Աղիքներու ծոցակաբորբ (diverticulosis).
 • Հաստ աղիքի խլիրդ.

Յետվիրաբուժական աղիքներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Յետվիրաբուժական աղիքներու սպիացում (scaring), փակչում (adhesions) եւ նեղացում (strictures).

Յօռի սննդառութիւն (malnutrition)[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

 • Քիչ բնաթել (fiber) պարունակող սննդեղէններու սպառում.
 • Մեծ քանակութեամբ ճարպ պարունակող սննդանիւթերու սպառում.

Երկարատեւ-մնայուն ջրազրկում[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

 • Ջուրի եւ այլ տեսակ հեղուկներու բնականէն նուազ սպառում.
 • Ալքոլի, սուրճի եւ Cola զովացուցիներու առատ սպառում.

Զանազան[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

 • Հոգեբանական հիւանդութիւններ.
 • Կղկղումի անբնական սովորութիւն.

Պնդութեան ամէնէն յաճախակի պատճառներն են՝ յոռի սննդառութիւն, նստակեաց կեանք-անշարժութիւն, ջուրի անբաւարար սպառում եւ կարգ մը դեղերու երկարատեւ գործածութիւն:

Ախտաճանաչում[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Պնդութենէ տառապող հիւանդը պէտք է ենթարկուի բժշկական մանրակրկիտ քննութիւններու, որպէսզի կարելի ըլլայ գիտնալ անոր հիմնական ախտապատճառը: Այս քննութիւններէն կարելի է յիշել՝

 • Մարմնական բժշկական ընդհանուր քննութիւն.
 • Ուղիղ աղիքի մատնաքննութիւն (rectal digital examination).
 • Որովայնի (abdomen) եւ աղիքներու Ք ճառաքայթային նկարահանում, համակարգչային նկարահանում (CT-Scan) եւ մագնիսարձականգային նկարահանում (MRI).
 • Հաստ աղիքի դիտակում (colo-noscopy).
 • Արեան եւ կղկղանքի տարրալուծարանային քննութիւններ.

Սուր պնդութիւնը կը կարօտի անմիջական արժեւորումի, մանաւանդ՝ երբ անոր կ'ուղեկցին նաեւ նախաղիի զօրաւոր արիւնահոսում, որովայնային սուր ցաւ եւ պրկումներ, նողկանք ու փսխունք:

Մնայուն-երկարատեւ պնդութեան պարագային յարկ է որ կատարուի բժշկական ամբողջական եւ մանրամասն քննութիւններ:

Դարմանում[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Պնդութեան դարմանումը կը կատարուի հետեւեալ միջոցառումներով՝

 • Առողջ սննդականոն՝ ուտել առատ բնաթել պարունակող սննդանիւթեր, այսինքն՝ պտուղներ եւ կանաչեղէններ.
 • Ամէնօրիայ օրինաւոր մարզանք.
 • Առատ ջուրի սպառում.
 • Դեղամիջոցներ՝
 1. Կղկղանքը կակուղցնող-լուծողական դեղեր.
 2. Նախաղիի ներդրումներ եւ գրեխ.
 3. Հաստ աղիքի մկաններու կծկում յառաջացնող դեղեր.
 • Կուտակուած-թխմուած կղ-կղանքի մատներով արտահանում (finger disimpaction).
 • Հիմնական հիւանդութեան դարմանում՝ դեղերով եւ կամ վիրաբուժական գործողութիններով:

Այլ Ախտանշաններ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Պնդութիւն ունեցող անձը միաժամանակ կրնայ ունենալ այլ ախտանշաններ, որոնցմէ կարեւորագոյններն են՝

 • Մերթ ընդ մերթ փորհարութիւն.
 • Փորի ուռուածութիւն,
 • Անմարսողութիւն,
 • Ախորժակի կորուստ.
 • Նախաղիի արիւնահոսութիւն:

Բարդութիւններ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Սուր եւ երկարատեւ պնդութեան հետեւանքով կրնան պատահիլ կարգ մը բարդութիւններ, որոնցմէ կարեւորագոյններն են՝

 • Սրբանի վիրաւորում-պատրուածք եւ Ճեղք (fissure), որոնք կը պատճառեն զօրաւոր ցաւ.
 • Ուղիղ աղիքի արտանկում (prolapse).
 • Հաստ աղիքի ծոցակ (diverticulosis), որ կը պատահի ընդհանրապէս երկարատեւ պնդութեան պարագային.
 • Աղիքներու ամբողջական եւ կամ մասնակի խցում.
 • Թութք (hemorrhoids).
 • Աղեթափութիւն.
 • Հաստ աղիքի բորբոքում, գրգռութիւն եւ պրկուածութիւն.

Կանխարգիլել պնդութիւնը[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Անշուշտ որ կարելի է որոշ չափով եւ այդ հետեւեալ կանխացգուշութիւններով՝

 • Հակապնդութեան դեղեր շատ չգործածել.
 • Մարմնամարզանքի հետեւիլ ամէն օր.
 • Առատ ջուր խմել.
 • Հետեւիլ առողջապահական սննդականոնի՝ ուտել առատ բնաթել պարունակող կանանչեղէններ եւ պտուղներ, ինչպէս՝ թուզ եւ սալոր.
 • Ունենալ կղկղանցումի օրինաւոր ժամանակացոյց.

Պարագաներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Պնդութենէ տառապող հիւանդը բժիշկին պէտք է դիմէ անյապաղ հետեւեալ պարագաներուն՝

 • Պնդութիւնը անակնկալօրէն կը պատահի որոշ դեղի մը գործածութենէն ետք.
 • Պնդութեան կ'ուղեկցին հետեւեալները՝
 1. Նախաղիի ուժգին արիւնհոսում.
 2. Բարձր ջերմ.
 3. Սուր փորի ցաւ, փսխունք եւ նողկանք.
 4. Թարախոտ կղկղանք.
 • Որեւէ մէկ փոփոխութիւն կղկղանքի կազմաւորման, ծաւալի, գոյնի եւ կղկղանցումի յաճախկանութեան.

Տե'ս Նաեւ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Ծանօթագրութիւններ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Աղբիւրներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]