Այբուբեն

Այբուբեն, տվեալ լեզուն սպասարկող տառերու (գիրերու) կայուն յաջորդական կարգ։ Աբուբենի տառերը կ'արտասանուէն իրենց անուններով:

Հայերէնի այբուբենի անուանումը կազմուած է մեր այբուբենի առաջին երկու տառերուն՝ ա-ի՝ այբ եւ բ-ի՝ բեն անուններէն։ Լեզուի ուսուցումը կը սկսուէ այբուբենէ, որուն ուսուցումը կը կատարուի այբբենարանի միջոցով:

Հայերէնի Այբուբեն[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Հայերէնի այբուբենն ունի 38 տառ, որոնցմէ 36-ը ստեղծած է Մեսրոպ Մաշտոցը 405 թուականին, իսկ Օ եւ Ֆ տառերը այբուբենին մէջ մտցուած են 12-13-րդ դարերուն:

Աա այբ Բբ բեն Գգ գիմ Դդ դա Եե եչ Զզ զա Էէ է Ըը ըթ Թթ թո
Ժժ ժէ Իի ինի Լլ լիւն Խխ խէ Ծծ ծա Կկ կեն Հհ հօ Ձձ ձա Ղղ ղատ
Ճճ ճէ Մմ մեն Յյ յի Նն նու Շշ շա Ոո ո Չչ չա Պպ պէ Ջջ ջէ
Ռռ ռա Սս սէ Վվ վեւ Տտ տիւն Րր րէ Ցց ցոյ Ււ ւիւն Փփ փիւր Քք քէ
Օօ օ Ֆֆ ֆէ

Այլ Լեզուներու Այբուբեններ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Եւրոպական լեզուներու մեծ մասի այբուբենները հիմնուած են լատինական գիրերուն վրայ: Լատինական գիրերով ստեղծուած տարբեր լեզուներու այբուբեններու մէջ յաճախ նոյն լատինական տառերը կը կրէն տարբեր անուններ: Այսպէս, այբուբենի առաջին A, B, C, D... տառերը անգլերէնի այբուբենի մէջ կը հնչէն՝ էյ, պի, սի, տի..., իսկ ֆրանսերէնի այբուբենի մէջ՝ ա, պէ, սէ, տէ...:
Լայնօրէն տարածուած են նաեւ կիւրեղեան գիրերը:

 • յունարէնի այբուբեն, յուն․՝
 • եբրայերէնի այբուբեն, եբր.՝
 • վրացերէնի այբուբեն
 • արաբական գիրերով ստեղծուած՝
 • քորէերէնի այբուբեն` հանկըլ, քորէայերէն՝
 • կիւրեղեան գիրերու հիմքով ստեղծուած՝
 • թիւրքական լեզուներ՝
  • ղազախերէնի այբուբեն
  • ղրղզերէնի այբուբեն
  • պաշքիրերէնի այբուբեն
  • այլ լեզուներ՝
   • չեչեներէնի այբուբեն
   • մոնկոլերէնի այբուբեն
 • լատինական գիրերու հիմքով՝
  • հնդեւրոպական լեզուներ՝
   • ռոմանական լեզուներու այբուբեններ
   • գերմանական լեզուներու այբուբեններ
   • սլավոնական լեզուներու այբուբեններ՝
    • չեխերէնի այբուբեն
    • լեհերէնի այբուբեն
    • սլովաքերէնի այբուբեն
    • սլովեներէնի այբուբեն
  • թուրքական լեզուներ
   • ազրպէյճաներէնի այբուբեն
   • թուրքերէնի այբուբեն
   • ուզպեքերէնի այբուբեն
  • ուկորա-ֆիննական լեզուներ՝
   • հունկարերէնի այբուբեն
   • ֆիններէնի այբուբեն
   • էսթոներէնի այբուբեն
    • այլ լեզուներ՝
     • վիեթնամերէնի այբուբեն
     • պասքերէնի այբուբեն

Դուրսի Յղումներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]