Jump to content

Յարութիւն Քհնյ. Թումայեան

Յարութիւն Քհնյ. Թումայեան
Ծնած է 1884
Մահուան վայր Նիկոսիա, Նիկոսիա, Կիպրոս

Տ. Յարութիւն Քհնյ. Թումայեան, (1884) Ծնած է Ալպէստանէ եարփուղ կամ եփեսոս (Արարիսոս) գիւղը, 1884-ին։ Նախնական ուսումը ստացած է Ջէյթունի կեւդրոնական վարժարանին մէջ։

կենսագրութիւն[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Ւր մէջ ուսումնակրթական կարողութիւնը շեշտուած ըլլալով, որպէս ասպարէզ սիրած է կրթական կեւանքը, որովհեւտեւ հաւատացած է սերունդներուն դաստիարակութիեան սրբազան կարեււորութեան ու աոաքելութեւան։ Այս գիտակցութենէն առաջնորդուած՝ մտած է ուսուցչական կեւանքի մէջ։ Յաջորդարար կրթական պաշտօններ վարած է կիլիկեւան շրջանակի վարժարաններուն մկջ։ Տեղւոյն ացգայիններր, ժողովուրդր իր կրթական կարողութիւնր, վարքն ա բարքը եւ ազգային ու եկեղեցական կեանքին ու արժէքներուն կապուածաթիւնր նկատի աոնելով, զինք հրաւիրած են քահանայական կոչման։ Ան ժողովուրդին րուռն փափաքին ընդաոաջելով, ձեոնադրուած է քահանյ, 1912-ին։ քահանայական պատրաստութեան քաոասնօրեայ շրջանը լրանալէ ետք, պաշտօնավարած է Անտիոքի մէջ, 1912–1915։ Երեք տարի Անտիոքի մէջ քաՀանայագործելէ ետք, ան հրաւէր ստացած է Եգիպտոսի Հայ գաղութէն։ Փոխադրուած է Եգիպտոս եւ ժամանակ մր ետք անցած է Մերսին։ Այստեւղալ երկար ժամանակ չէ պաչտօնավարած։ Ապա մէկնած է Պէյրութ ուր կարճ ժամանակաշրջան մը Քահանայագործելէ ետք, ծրագրած է տեւղափոխուիլ այլ հայկական քաղութ։ Ան Ւր միտքը դրածը գործադրող եղած է։ կապեր հաստատած է կիպրոսի փոքրաթիւ հայ գաղութի պատասխանատունեւրուն հէտ եււ յաջողած է ծրագիրր իրականացնեւլ։ Ւ վերջոյ, փոխադրուած է կիպրոս ու հոգեււոր հովիւ նշանակուած է Նիկոսիոյ հայ գաղութին։ Հոս վերջ զտած է իր թափաոական կեւանքը։ Դժբախտաբար արխիւնեւրու աղքատութեան պատճաոով միայն այս հակիրճ տեղեկութիւննեւրր կարելի եղած է ունենալ իր մասին։ Հաւանական ենթաղրութիւն է որ ան իր մահկանացուն կնքած է Նիկոսիոյ մէջ[1]։

Ծանօթագրութիւններ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

  1. Յուսիկ Ա. քնյ. Սեդրակեան, Վարք Քահանայից Բերիոյ թեմի, հ. Ա, Հալէպ, էջ 144։