Միջագետք Հայոց

Հայոց Միջագետք Պատմական Հայաստանի քարտէզին

Միջագետք Հայոց, հայկական պատմական աղբիւրներուն մէջ յիշատակուող տարածք (կեդրոնն է Եդեսիան), ուր իշխող արքայատոհմը՝ Աբգարեանները, ըստ հայկական աղբիւրներու, հայկական ծագում ունէին։ Մօտաւորապէս կը համապատասխանէ Հիւսիսային Միջագետքի շրջաններուն։