Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Կաթողիկոսներու ցանկ

Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Կաթողիկոսներու ցանկ

 • Աբրահամ Պետրոս Ա. Արծիւեան - Abraham Petros I Ardzivian (1737–1749)
 • Յակոբ Պետրոս Բ. Յովսէփեան - Hagop Petros II Hovsepian (1749–1753)
 • Միքայէլ Պետրոս Գ. Գասպարեան - Michael Petros III Kasparian (1753–1780)
 • Բարսեղ Պետրոս Դ. Աւգատեան - Parsegh Petros IV Avkadian (1780–1788)
 • Գրիգոր Պետրոս Ե. Քիւբելեան - Gregory Petros V Kupelian (1788–1812)
 • Գրիգոր Պետրոս Զ. Ճերանեան - Gregory Petros VI Djeranian (1815–1841)
 • Յակոբ Պետրոս Է. Հոլասեան - Jacob Petros VII Holassian (1841–1843)
 • Գրիգոր Պետրոս Ը. Տէր Աստուածատուրեան - Gregory Petros VIII Derasdvazadourian (1844–1866)
 • Անտոն Պետրոս Թ. Հասունեան - Anthony Petros IX Hassun (1866–1881)
 • Ստեփանոս Պետրոս Ժ. Ազարեան - Stephen Petros X Azarian (1881–1899)
 • Պօղոս Պետրոս ԺԱ Էմմանուէլեան - Paul Petros XI Emmanuelian (1899–1904)
 • Պօղոս Պետրոս ԺԲ. Սապպաղեան - Paul Petros XII Sabbaghian (1904–1910)
 • Պօղոս Պետրոս ԺԳ. Թերզեան - Paul Petros XIII Terzian (1910–1931)
 • Աւետիս Պետրոս ԺԴ. Արփիարեան - Avedis Petros XIV Arpiarian (1931–1937)
 • Գրիգոր Պետրոս ԺԵ. Աղաճանեան - Gregory Petros XV Agagianian (1937–1962)
 • Իգնատիոս Պետրոս ԺԶ Պաթանեան - Ignatius Petros XVI Batanian (1962–1976)
 • Հմայեակ Պետրոս ԺԷ. Կետիկեան - Hemaiag Petros XVII Ghedighian (1976–1982)
 • Յովաննէս Պետրոս ԺԸ. Գասպարեան - John Petros XVIII Kasparian (1982–1999)
 • Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Թարմունի - Nerses Petros XIX Tarmouni (1999–2015)
 • Գրիգոր Պետրոս Ի. Կապրոյեան - Krikor Bedros XX Gabroyan (2015- )