Գառնիկ Քհնյ. Չափանեան

Jump to navigation Jump to search

Կաղապար:ՎՖ

Տ. Գառնիկ Քհնյ.Չափարեան, Աւաղանի անունվ Ներսէս, որդի Բժշ. Տիգրանի եւ Տալիթւսյի, ծնած է ուր– ֆացի ծնողքէ, Հալէպ, 1969-ին։

Նախնական կրթութիւնր ստացած է Հալէպի Ազգ. Սահակեան վարժարա– նէն, զոր աւարտելէ ետք միջնակարգ ու երկրորդական ուսումը շարունակելով Ազգ. Քարէն Եփփէ Ճեմարանի մէջ, վկայուած է 1988-ին։

Ապա, ուսումր շարունակելու հա¬ մար յաճախած է Հալէպի ճարտարագի– տական ուսումնարանր, զոր աւարտած է բարձրագոյն նիշե– րով։

Այնուհևտեւ ծաոայած է սուրիական բանակին տասնա¬ պետի աստիճանով։

Ազգասէր, եկեղեցասէր եւ ուսումնասէր րնտանիքի մէջ ծնունդ աոնող այս դաւակր կ՛աճի, կր մեծնայ ու նկարագիրը կր կազմաւորուի հոգեւոր ու ազգային արժէքներով։ Այղ իսկ պատճառով, ուսումնառութեան զուգահետ, մանկութեան յա¬ ճախած կ եկեղեցի, կիրակնօրեայ դպրոց եւ եղած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտ։

Ան կ՛ընտրէ իր կեանքի րնկերր՝ օրդ. Քարէն Չիլինկիր- եանը, որուն հետ կր պսակուի 2000-ին՝ Հալէպի Ս. Քաոասնից Մանկանր մայր եկեղեցւոյ մէջ եւ կր բախտաւորուի աղջիկ զաւակով մր։

Քահանայական իր ձեռնադրութիւնն ու օծումր տեղի կ՚ունենան պատմական թուականին, Հայաստանի մէջ քրիս– տոնէութեան պետական կրօնք հոչակման 1700ամեակին, Մայիս 2001-ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տա¬ ճառին մէջ, ձեոամբ՝ Տ. Վարուժան Արք. Հերկելեանին, վերա– կոչելով Տէր Գաոնիկ եւ օծակից ունենալով Տ. Մակար Արդ. Աշգարեանր, Տ. Գեղարդ Արդ. Քիւսպէկեանը, Տէր Տրդատ քհնյ. Թաշճեանն ու քեսապցի Տէր Մկրտիչ քհնյ. Քէշիշեանը։

20 Դեկտեմրեր 2000-ին, Տէր գաոնիկ ընտանեօք կր փոխադրուի Լաթաքիա, որպէս հոգեւոր հովիւ Ս. Աստուա– ծածին հնադարեան եկեղևջեցւոյ եւ ուսուդիչ՝ տևղւոյն Ազգ. Նահատակած վարժարանի։

Փափաքելի է, որ Տէր հօր գլխաւորութեամբ, րոլորը միա¬ սիրտ, միահոգի եւ միակամ՝ աոաջնորդեն մեր ժողովուրդի դաւակներր նորանոր նուաճումներու, որպէսզի Աստուծոյ, օրհնութեամր եկեղեցին ու դպրոցը յորդին հայախօս հաւա– տացեալներով ու հայախօս, ազգասէր ու եկեղեցասէր աշա¬ կերտներով։

Տէր հօր կր մաղթենք յաջողութիւն իր հովուական աոա– քելութեան, աննկուն կամք՝ դժուարութիւններր յաղթահա– րելու բոլոր բնազաւառներուն մէջ, նաեւ աշխատանքի յարա¬ տեւութիւն աոանց յուսահատելու[1]։

Ծանոթագրութիւններ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

  1. Յուսիկ Ա. քնյ. Սեդրակյան, Վարք Քահանայից Բերիոյ թեմի, հ. հատոր, Պոստըն, էջ էջ 376։