SecurePoll

Jump to navigation Jump to search

Below is the list of polls.

Name Start date End date  
Testing T287780 3 00:00, 2 Օգոստոս 2021 00:00, 3 Օգոստոս 2021
STV 2 00:00, 2 Օգոստոս 2021 00:00, 3 Օգոստոս 2021
TESTING T287859 - DO NOT VOTE 00:00, 4 Օգոստոս 2021 00:00, 5 Օգոստոս 2021
II_choose your sports All wikis 00:00, 4 Օգոստոս 2021 00:00, 11 Օգոստոս 2021
JS - Testing with encryption 00:00, 6 Օգոստոս 2021 00:00, 7 Օգոստոս 2021
DWalden Test STV Election 1 00:00, 6 Օգոստոս 2021 00:00, 7 Օգոստոս 2021
II Poll for favorite fruit candidate 00:00, 9 Օգոստոս 2021 00:00, 15 Օգոստոս 2021
DWalden STV Election Test 123 00:00, 13 Օգոստոս 2021 00:00, 14 Օգոստոս 2021
II Test Encrypted for All Wikis with Eligiblity List 00:00, 13 Օգոստոս 2021 00:00, 15 Օգոստոս 2021
II Test Encrypted Fruit Candidate for All Wikis 00:00, 13 Օգոստոս 2021 00:00, 16 Օգոստոս 2021
DWalden STV Election Test 456 00:00, 14 Օգոստոս 2021 00:00, 18 Օգոստոս 2021
DWalden Encrypted All Wiki Test Election with Eligibility list 00:00, 16 Օգոստոս 2021 00:00, 19 Օգոստոս 2021
DWalden Test Election Foobar 00:00, 16 Օգոստոս 2021 00:00, 17 Օգոստոս 2021
DWalden Cookie Duplicate Test 00:00, 17 Օգոստոս 2021 00:00, 18 Օգոստոս 2021
DWalden Cookie Duplicate Test 2 00:00, 17 Օգոստոս 2021 00:00, 18 Օգոստոս 2021
Wikimedia Foundation Board Elections 2021 00:00, 18 Օգոստոս 2021 00:00, 1 Սեպտեմբեր 2021
Movement Charter Drafting Committee elections 2021 00:00, 11 Հոկտեմբեր 2021 00:00, 24 Հոկտեմբեր 2021